Navštívte online portál stavebných prác a súvisiacich služieb – zadajdopyt.sk

Výpoveď nájomnej zmluvy, ukončenie nájmu
Výpoveď nájomnej zmluvy, ukončenie nájmu

Výpoveď nájomnej zmluvy

Podmienky výpovede musia byť definovane v nájomnej zmluve uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

Táto skutočnosť je dôležitá najmä pri skončení nájmu, nakoľko sa od nej odvíjajú dôvody skončenia nájmu.

Prenájom na dobu určitú:

V prípade nájmu na dobu určitú, vychádzame z Občianskeho zákonníka, ktorý stanovuje skončenie nájmu uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

To znamená, že pre výpoveď nájmu uzavretej na dobu určitú, je dobré ak nájomná zmluva obsahuje presnú špecifikáciu dôvodov na predčasnú výpoveď.

Nájomná zmluva uzavretá podľa Občianskeho zákonníka môže byť skončená výpoveďou aj bez podrobnejšej špecifikácie dôvodov výpovede v nájomnej zmluve.

Pre tento prípad úplne postačí ak v zmluve je uvedené, že je možné zmluvu uzavretú na dobu určitú skončiť výpoveďou.

Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2020-10-21T15:24:16+02:00

Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-01-29T11:01:18+01:00

Prihlás sa u nás na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v týždni sa v čase od 13:00 do 14:30 hod. máš možnosť sa zúčastniť konzultácie na témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

Ukončenie nájmu 

Dohodou medzi zmluvnými stranami, výpoveďou prenajímateľa alebo uplynutím času, v prípade nájmu na dobu určitú.

V prípade doby neurčitej je výpovedná lehota v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a je 3 mesiace.

Pozor na výpoveď nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa z dôvodu neplatenia nájomného. Ak nájomca preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi – môže sa výpovedná lehota predlžiť o ochrannú dobu 6 mesiacov, podľa § 710 Občianskeho zákonníka.

Je dobré vedieť, že základným právnym predpisom je Občiansky zákonník, pričom od mája 2014 vstúpil do platnosti aj nový zákon číslo 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Znamená to, že prenajímateľ môže uzatvoriť zmluvu aj podľa tohto zákona.

Ak sa v zmluve neuvedie, že bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, bude sa na ňu vzťahovať prednostne Občiansky zákonník.

(Zdroj: archív, Foto – Pixabay)

Autor: Lyda

Pracujeme v tvojej lokalite

Práca na dome

Vyžiadaj spätné volanie

    Dopyt na stavené práce

    Stavba a služby
    Go to Top