Ochrana súkromia

Prevádzkovateľom v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“)  je inBLOK s.r.o., IČO 46 656 677, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  Vložka č. : 29837/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Vyplnením a odoslaním dopytu / správy prostredníctvom kontaktných formulárov dávate súhlas nám, ako prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných a ďalších údajov, ktoré od vás získavame v rámci všetkých služieb *.

Preto dovoľte nám poďakovať za prejavenú dôveru, ale aj vysvetliť, ako získané údaje používame, na akom právnom základe to robíme a ako ich chránime. V prípade ak máte ohľadom spracúvania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo chcete uplatniť svoje práva, napíšte nám.

V rámci všetkých služieb sa rozumejú údaje poskytnuté vo všetkých zmluvách, dokumentoch, materiáloch, komunikácii či obsahu, ktorý bol odovzdaný, prevzatý, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v akomkoľvek kontakte s nami  (fotky, obrazové a zvukové nahrávky, projekty, zadania, rozpočty…)

Pri používaní našich služieb, môžete natrafiť na zber rôzneho typu údajov, tzn. údaje, ktoré uvediete pri vypĺňaní formulárov na našich internetových stránkach alebo pri všetkých službách *, ktoré poskytujeme. Ochrana

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame sa snažíme minimalizovať do takej miery aby postačovali na kvalitné splnenie našich služieb;  vyhoveli zákonom stanovenej povinnosti a chránili oprávnené záujmy.

Kategórie osobných údajov:

Najčastejšie ide o identifikačné údaje, ako meno a priezvisko, prípadne vaše užívateľské meno a heslo, ale aj miesto bydliska alebo miesto, kde sa dopytovaná alebo ponúkaná nehnuteľnosť, či dielo nachádza. Ďalej IČO, DIČ, IČ, DPH, číslo účtu alebo údaje úradného registra a evidencie ak ste podnikateľ.

Potom sú to vaše kontaktné údaje potrebné pre ďalšiu komunikáciu, ako  adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa.

Údaje o vašom dopyte alebo ponuke, ktorými sú najmä informácie o predmete dopytovanej či ponúkanej služby, o rozpočte, cene, množstve a ďalších potrebných parametroch pre jeho splnenie.  Informácie o tovare,  ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách. Tiež informácie potrebné k obhliadke, zameraniu, realizácii aj servisovaniu služby alebo diela.

Obsah elektronickej aj písomnej komunikácie pre úspešné plnenie vašich požiadaviek.

Základné údaje o správaní sa na internete snímané výlučne len pre štatistické účely, ako informácie o návštevnosti internetových stránok. Na jeho meranie využívame analytické súbory cookies – (používajú službu Google Analytics) a sú pre nás nevyhnutné pre lepšie poskytovanie služieb a správne fungovanie nami prevádzkovaných stránok.

Údaje v rámci účtu obchodných zástupcov a partnerov, najmä adresy, kontaktné údaje, fotka s vyobrazením osoby,  popis činnosti, zoznamy a vyobrazenia ponúkaných služieb a nehnuteľností.

V rámci všetkých služieb sa rozumejú údaje poskytnuté vo všetkých zmluvách, dokumentoch, materiáloch, komunikácii či obsahu, ktorý bol odovzdaný, prevzatý, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v akomkoľvek kontakte s nami.  (fotky, obrazové a zvukové nahrávky, projekty, zadania, rozpočty…)

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné a iné údaje spracovávame a používame – 1. na základe plnenia predmetu zmluvného vzťahu,  2. z dôvodu plnenia právnej povinnosti, najmä v rámci plnenia objednanej služby alebo dodania tovaru,  a za 3. na základe vášho osobného súhlasu. Ochrana

Účel spracúvania osobných údajov:

 • ak navštívite ktorúkoľvek web stránku prevádzkovateľa a vyplnením formulára pošlete dopyt na akýkoľvek produkt alebo službu. Tieto údaje potom použijeme za účelom vybavenia vášho dopytu, najmä na ďalšiu komunikáciu s vami aj s dodávateľskými firmami pre potreby realizácie objednávky (vyžiadanie doplňujúcich informácií, oslovenie dodávateľských firiem, zasielanie cenových ponúk a pod.); Tiež to považujeme za súhlas so zasielaním ponúk alebo dodatočných služieb, ktoré môžu súvisieť so zadaným dopytom v rámci jednotlivých etáp realizácie stavebného diela alebo služby.
 • ak navštívite ktorúkoľvek web stránku prevádzkovateľa a vyplnením formulára pošlete ponuku, najmä v prípade realitných ponúk a ponúk na spoluprácu. Tieto údaje potom použijeme za účelom vybavenia vašej ponuky. (ďalšia komunikácia, zaobstaranie materiálov, prezentácia, plánovanie obhliadok, dohoda o spolupráci…);
 • v prípade plnenia služby v rámci akejkoľvek reklamnej prezentácie našich klientov – účel spracovania údajov vyplýva z konkrétnej objednávky a zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom, kde poskytnutie osobných a iných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy;
 • pri správe a administrácii vami vytvorených účtov, ako partner alebo obchodných zástupca na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorá takéto služby umožňuje;
 • pri plnení zákonom stanovených povinností, za účelom vedenia účtovníctva, daňovej povinnosti, správy registratúry, či v prípadoch ochrany oprávnených záujmov, ako vybavovanie reklamácií, sťažností, mimosúdne vymáhanie pohľadávok a súdne spory.

Použitie osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie:

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle čl. 22, GDPR.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľom získané osobné a iné údaje môžu byť poskytnuté výlučne len, osobám a firmám (subdodávateľom), ktorí Ochrana

 • sa podieľajú na dodaní tovaru a služieb v rámci dopytu;
 • vyhľadávajú nami ponúkané služby, najmä v procese záujmu, prípravy, prezentácie a predaja nehnuteľností;
 • majú právo na poskytnutie osobných a iných údajov zo zákona alebo na základe plnenia, ktoré vyplýva zo zmluvného vzťahu (dodávateľské firmy, poskytovateľ účtovných služieb, daňový úrad, správy registratúry, advokátska kancelária, katastrálny úrad, súd a iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava;
 • nám zabezpečujú prevádzkovanie web stránok, sietí a ďalších technologických riešení;
 • sa podieľajú na ďalšej propagácii ponúk (najmä nehnuteľností) a to podľa charakteru konkrétnej služby.

Pokiaľ prevádzkovateľ predáva celok alebo aj časť svojho podnikania alebo aktív, môže zverejniť vaše osobné údaje takémuto záujemcovi.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie:

Prevádzkovateľ nebude prenášať vaše osobné údaje do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodnej organizácii.

Vaše osobné a ďalšie údaje, ako prevádzkovateľ budeme uchovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na príslušnú činnosť, pre ktorú boli poskytnuté.

 • Údaje poskytnuté prostredníctvom webových formulárov na internetových stránkach budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z ich obsahu.
 • Údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností a uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z nej, tzn. na dobu, ktorú nám ukladá zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve to môže byť lehota 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 • Osobné údaje, ktoré sú súčasťou účtu obchodných zástupcov a partnerov sa budú uchovávať do doby ukončenia zmluvného vzťahu s majiteľom účtu alebo do doby pokiaľ ich majiteľ účtu nevymaže sám.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Vo vzťahu k vaším osobným údajom máte právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracované, po akú dobu sú spracované a kto sú príjemcami vašich osobných údajov.
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu a to buď písomne na adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail – vyplnením kontaktného formulára.
 • na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov;
 • na prenositeľnosť údajov;
 • na obmedzenie spracúvania;
 • na námietku proti spracovaniu;
 • na sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Aktualizácia osobných a ďalších údajov:

 • pri odovzdávaní údajov prevádzkovateľovi sa treba usilovať o ich aktuálnosť a presnosť,
 • ak sa zmenia, poprosíme nás upovedomiť, aby sme o vás neuchovávali neaktuálne údaje.
 • obchodní zástupcovia a partneri, ktorí majú na nami prevádzkovaných internetových stránkach zaregistrovaný osobný účet, môžu si po prihlásení sa do účtu svoje osobné údaje kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať. Ochrana

Na záver dovoľte ubezpečiť vás, že záleží nám na vašich osobných údajov a preto sa snažíme prijímať také technické a organizačné opatrenia aby sme všetky osobné a ďalšie údaje, ktoré nám odovzdávate ochránili.

Tieto podmienky môžeme, ako prevádzkovateľ aktualizovať. V takomto prípade zabezpečíme, aby aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našich internetových stránkach. Ochrana

Ak máte konkrétne otázky alebo nejasnosti v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov, napíšte nám.

Používanie cookies

Na našich stránkach používame súbory cookies, ktoré zabezpečujú ich lepšiu funkčnosť a pomáhajú na základe vykonaných relácií poskytovať relevantnejší obsah pri opakovanej návšteve.

Cookies prevádzkovateľa sú plne anonymné a slúžia výlučne na zabezpečenie optimálnej funkčnosti vykonaných relácií a meranie návštevnosti pomocou služby Google Analytics.

Služba Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Console slúžiaci k analýze vyhľadávania a spôsobov vstupu užívateľa na internetové stránky a tiež s nástrojom Google Search AdWords za účelom zobrazovania cielených reklám.

Cookies tretích strán sa môžu vyskytnúť najmä, ako vložené reklamy, doplnky modulov a pod.

Súbory cookies uľahčujú vyplňovanie dopytovacích a kontaktných formulárov pri opakovanom zadávaní údajov a pomáhajú uchovávať informácie o prijatí alebo odmietnutí cookies.

Používatelia majú možnosť súbory cookies obmedziť nastavením alebo ho úplne odmietnuť
hneď pri prvej návšteve stránky!

Súbory cookies môžete odmietnuť, kontrolovať alebo zmazať aj vo vašich prehliadačoch. Rovnako ich viete vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postupy nastavení sú závislé od poskytovateľov internetových prehliadačov, preto odporúčame navštíviť ich materské stránky za účelom vhodného návodu.
Chrome | Firefox | SafariEdge | Opera.