Povinnosti vlastníka pred a po kúpe bytu
Povinnosti vlastníka pred a po kúpe bytu

Povinnosti pred a po kúpe bytu

Pri kúpe nehnuteľnosti je najlepšie sa riadiť osvedčeným postupom, tzn. zveriť sa do rúk šikovného a hlavne skúseného realitného makléra!

Pomôže vám určiť priority, prejde s vami vaše finančné možnosti. Nasleduje návšteva banky a vyhotovenie hypotekárneho certifikátu.

Zahájte hľadanie a obhliadky nehnuteľností. Nechajte svojho makléra aby za vás vyjednal tú najlepšiu cenu a po dohode s predávajúcim môžete pristúpiť k podpisu rezervačnej zmluvy a zaplateniu rezervačného poplatku, obvykle vo výške 3 – 6% z ceny nehnuteľnosti.

Požiadajte o vypracovanie znaleckého posudku potrebné najmä pri hypotekárnych úveroch. Pokračujeme návštevou právnika ohľadne kúpnej zmluvy, znovu návšteva banky a podanie oficiálnej žiadosti o hypotekárny úver.

Po nabehnutí čerpania úveru prichádza na rad protokolárne prevzatie kupovaného bytu a podpis kúpnej zmluvy kupujúcim aj predávajúcim, návšteva katastra a podanie návrhu na vklad do katastra.

Po tom ako vám kataster oznámi zapísanie nového vlastníka podľa kúpnej zmluvy, stávate sa právoplatným vlastníkom nehnuteľnosti, v tomto prípade bytu.

Nové povinnosti

Pozor! Nadobudnutím vlastníctva bytu sa nekončia vaše povinnosti, ale naopak vznikajú vám v tejto súvislosti nové, na ktoré by ste nemali zabudnúť.

Nový vlastník bytu by mal predovšetkým zabezpečiť oznámenie zmeny vlastníctva bytu príslušnému správcovi bytového domu. Pôvodný vlastník sa musí u svojho správcu odhlásiť.

Súčasťou oznámenia je aj ohlásenie počtu osôb bývajúcich v byte, keďže na základe počtu osôb vypočíta správca bytového domu výšku úhrad spojených s užívaním bytu.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Táto zmena by sa mala zrealizovať neodkladne po nadobudnutí vlastníctva bytu, aby mohol správca bytového domu upraviť zálohové platby podľa aktuálneho stavu osôb, ktoré byt užívajú.

K oznámeniu tejto zmeny nie je potrebný súhlas pôvodného vlastníka bytu.

Oznamovaciu povinnosť má nový vlastník bytu aj voči dodávateľovi elektrickej energie a plynu. Oznámenie sa realizuje na základe tlačiva dodávateľa energie, v ktorom je potrebné uviesť aj údaje o stave meračov energií ku dňu, kedy začal nový vlastník byt užívať.

Protokol o odovzdaní

Je potrebné, aby nový a pôvodný vlastník bytu uviedli v zápisnici o odovzdaní bytu (alebo inom písomnom doklade) údaje o stavoch meračov energií v deň, kedy dochádza k odovzdaniu a prevzatiu bytu.

Táto záležitosť by mala byť riešená už v samotnej zmluve o prevode vlastníctva bytu a neodporúčame ju odkladať na čas po nadobudnutí vlastníctva bytu.

Okrem toho, že odovzdanie a prevzatie bytu by sa malo písomne zdokladovať (zápisnicou), pôvodný vlastník bytu by sa mal v zmluve o prevode vlastníctva bytu zaviazať poskytnúť novému vlastníkovi súčinnosť pri ohlásení zmeny vlastníctva bytu dodávateľom energií, a to prípadne aj pod hrozbou zmluvnej pokuty.

Pôvodný vlastník je totiž povinný podpísať tlačivo, ktorým sa oznamuje zmena vlastníctva bytu dodávateľovi elektrickej energie a plynu.

Daň z nehnuteľnosti

Ďalšou povinnosťou nového vlastníka bytu je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane, ktorým je obec. Lehota na podanie daňového priznania je do 31.1. roka nasledujúceho po roku, v ktorom nadobudol nový vlastník byt.

Daňové priznanie je základom na určenie dane za byt, ktorú je vlastník bytu povinný zaplatiť.

Nový vlastník bytu je tiež povinný oznámiť obci v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva bytu vznik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Nový vlastník bytu by mal vyššie uvedené povinnosti splniť, aby sa vyhol prípadným problémom s uložením pokuty za nepodanie daňového priznania.

Pokuty za nedoplatky pri zálohových platbách (pri neskoršom oznámení zmeny vlastníctva bytu správcovi bytového domu) alebo komplikáciám pri zmene dodávateľ elektrickej energie a plynu.

(Zdroj: archív)

Autor: Lyda
Go to Top