Ako sa vyhnúť sporom pri prevode nehnuteľností
Ako sa vyhnúť sporom pri prevode nehnuteľností

Ako sa vyhnúť sporom pri prevode nehnuteľností

Ak sa rozhodnete kúpiť alebo predať nehnuteľnosť, je možné, že sa pri tom nevyhnete určitým problémom alebo sporom s realitnou kanceláriu, alebo samotným predávajúcim, či kupujúcim.

Ako sa vyhnúť sporom pri prevode nehnuteľností?

Proces predaja, resp. kúpy nehnuteľností sa odvíja od dohodnutých podmienok s realitnou kanceláriou a predávajúcim alebo kupujúcim.

Tieto dohodnuté podmienky, za ktorých sa bude celý proces prevodu nehnuteľností realizovať, sú uvedené v zmluvách, ktoré za účelom prevodu nehnuteľností uzatvárate.

Je preto potrebné, aby ste boli riadne oboznámený s obsahom zmluvy a vedeli, aké práva a povinnosti obsahuje.

Sprostredkovateľská zmluva

S realitnou kanceláriou uzatvárate sprostredkovateľskú zmluvu podľa § 774 Občianskeho zákonníka alebo zmluvu o sprostredkovaní podľa § 642 Obchodného zákonníka. Návrh zmluvy predkladá realitná kancelária, preto je potrebné sa riadne oboznámiť s jej obsahom.

Predovšetkým si treba všímať, ako je dohodnutá odplata za sprostredkovanie nehnuteľnosti.

Realitná kancelária nemusí mať nárok na odplatu až po uzatvorení samotnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ale je možné, že jej vzniká nárok na odplatu už obstaraním príležitosti na uzatvorenie zmluvy, t.j. ak realitná kancelária získa pre vás záujemcu o kúpu alebo predaj nehnuteľností.

V tomto prípade, ak z nejakých dôvodov odmietnete uzatvoriť zmluvu o prevode nehnuteľnosti, vznikne realitnej kancelárii právo na zaplatenie odplaty.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Pozor na zmluvné podmienky

V zmluve je potrebné uviesť, aká nehnuteľnosť je predmetom predaja alebo kúpy, v akej hodnote sa predáva alebo kupuje a dohodnúť sa, na čo všetko má realitná kancelária právo, t.j. za akých podmienok bude vyhľadávať predávajúceho alebo kupujúceho, a hlavne, v akej výške a za akých podmienok má realitná kancelária právo na odmenu za sprostredkovanie.

Odmena sa väčšinou platí ako tzv. rezervačný poplatok alebo prvá časť kúpnej ceny pri uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo rezervačnej zmluvy, na základe ktorej sa predávajúci a kupujúci zaväzujú, že uzatvoria v dohodnutej dobe kúpnu zmluvu.

Ďalšou skutočnosťou, ktorej treba venovať pozornosť, je to, či je zmluva s realitnou kanceláriou exkluzívna alebo nie.

Exkluzivita zmluvy alebo nie

Ak ide o exkluzívnu zmluvu, znamená to, že sprostredkovateľom prevodu nehnuteľností môže byť iba konkrétna realitná kancelária, s ktorou ste uzatvorili zmluvu a nemôžete požiadať o sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľnosti inú realitnú kanceláriu.

Zvyčajne býva porušenie exkluzivity zmluvy sankcionované zaplatením zmluvnej pokuty. Treba preto pred uzatvorením zmluvy s realitnou kanceláriou zvážiť, či ju uzatvoríte ako exkluzívnu zmluvu alebo nie.

Náležitú pozornosť treba venovať aj možnostiam ukončenia zmluvy, a to najmä v prípade, ak sa realitnej kancelárii nepodarí pre vás zohnať predávajúceho alebo kupujúceho alebo, ak nie ste spokojný so službami danej realitnej kancelárie.

Je potrebné, aby boli v zmluve určené jasné podmienky, za ktorých je možné zmluvu ukončiť. Spory môžu vzniknúť aj so samotným predávajúcim či kupujúcim. V tomto prípade však návrh zmlúv pripravuje realitná kancelária a máte záruku, že zmluvy sú pripravené odborne.

Podstatné je, aby bolo v každej zmluve uvedené to, na čom sa zmluvné strany jasne dohodli, najmä spôsob platenia kúpnej ceny (napr. či sa zaplatí vopred, prostredníctvom notárskej úschovy, vinkulovaného účtu v banke).

Spôsob odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti (najmä kedy sa tak stane a čo v prípade, ak predávajúci nehnuteľnosť v určenej lehote neodovzdá), ale aj úprava možností, že sa nehnuteľnosť stane predmetom exekúcie, predávajúci ho zaťaží a s tým súvisiace podmienky ukončenia zmluvy, zmluvných pokút a pod.

Pred podpisom zmluvy by ste ju mali dať skontrolovať právnikovi, ktorý vás môže upozorniť na sporné alebo nevýhodné ustanovenia zmluvy.

(Zdroj: archív, JUDr. Vladimír Novák, advokát)

Autor: Lyda
Go to Top