Navštívte online portál stavebných prác a súvisiacich služieb – zadajdopyt.sk

Správa bytového domu, správcom
Správa bytového domu, správcom

Správa bytového domu a legislatíva

V prípade, že ste vlastníkom bytu v bytovom dome, vstupujete do právneho vzťahu so správcom bytového domu, ktorý zabezpečuje správu bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Podľa predmetného zákona správa domu znamená obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva.

Služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenie účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv.

A iných nedoplatkov a iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Správa bytového domu

Môže byť vykonávaná samotnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo môže byť vykonávaná externým správcom, najčastejšie spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Vždy však môže byť určená len jedna forma správy.

Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2020-10-21T15:24:16+02:00

Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-01-29T11:01:18+01:00

Prihlás sa u nás na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v týždni sa v čase od 13:00 do 14:30 hod. máš možnosť sa zúčastniť konzultácie na témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

O forme správy bytového domu rozhodujú jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov, pričom je možné meniť formu správy bytového domu.

V prípade spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná do registra spoločenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja príslušnom podľa sídla spoločenstva.

Vznik spoločenstva musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Spoločenstvo musí mať určené orgány, medzi ktoré patria predseda, rada a zhromaždenie. Predseda je štatutárnym orgánom spoločenstva, ktorého volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na tri roky.

Správca bytového domu

Môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu.

V prípade, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa rozhodnú pre túto formu správy, musia uzatvoriť so správcom písomnú zmluvu o výkone správy.

Zmluva sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Takáto zmluva je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, teda aj pre tých, ktorí s touto formou správy bytového domu nesúhlasia.

Komunikáciu so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorého si zvolia vlastníci bytov a nebytových priestorov, tzv. domový dôverník.

Spoločenstvo vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov, ako aj správca môžu vykonávať správu bytového domu len spôsobom určeným v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kde sú uvedené presné oprávnenia správcu.

Ktorá forma správy je výhodnejšia závisí od konkrétnych podmienok bytového domu.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže byť finančne výhodnejšie, vyžaduje ale zodpovednú a spoľahlivú osobu predsedu, ktorý sa nemusí v každom bytovom dome nájsť.

(Zdroj: archív, JUDr. Vladimír Novák, advokát)

Autor: Lyda

Pracujeme v tvojej lokalite

Práca na dome

Vyžiadaj spätné volanie

    Dopyt na stavené práce

    Stavba a služby
    Go to Top