Základom prenájmu je dobrá nájomná zmluva

Základom prenájmu je dobrá nájomná zmluva, byty
Základom prenájmu je dobrá nájomná zmluva, byty

Zadať dopyt ↓


   
  Pripojiť súbory (max. 2MB/1 súbor - foto, projekt, náčrt...)

   

   
  Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov / nové okno *

  Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
   
    * povinné.

  Obdržíte cenové ponuky od dodávateľov z prevereného portfólia.


   

   


    
   Pripojiť súbory (max. 2MB/1 súbor - foto, projekt, náčrt...)

    

    
   Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov / nové okno *

   Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
    
     * povinné.

   Obdržíte cenové ponuky od dodávateľov z prevereného portfólia.


    

    

   Základom prenájmu je dobrá nájomná zmluva

   Ustrážte si nájomnú zmluvu tak, aby ste sa vyhli budúcim problémom. Nájomnú zmluvu upravuje predovšetkým Občiansky zákonník, presnejšie zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

   Každá takáto zmluva musí obsahovať zmluvné strany, predmet nájmu a nájomné, tzn. výšku nájomného.
   Osobitne čiastku odplaty za užívanie bytu a čiastku za dodávku služieb súvisiace s užívaním bytu, ako energie, správa bytu, upratovanie spoločných priestorov a ďalšie.

   Aby zmluva bola platná musí mať písomnú formu, vyznačené miesto a dátum a riadne podpísaná.

   Nájomná zmluva:

   Slúži na ujasnenie si pravidiel prenájmu, aby v budúcnosti nevznikali nedorozumenia medzi prenajímateľom a nájomcom.

   Častou chybu je, že sa nestanoví spôsob a termín platenia nájmu, potom dochádza k tomu, že si nájomník stanovuje vlastné pravidlá a termíny na zaplatenie nájomného.

   Je dobré sa dohodnúť aj na depozite, poslúži pri úhrade nedoplatkov alebo na odstránenie škôd spôsobených nájomcom.

   Je dôležité a aj povinnosť presne stanoviť predmet zmluvy, v nej opísať kde sa prenajímaný byt či dom nachádza a vymedziť rozsah užívania.

   Pokiaľ prenajímate byt, zmluva musí obsahovať aj inventár (zoznam vecí) a musí byť v nej opísaný reálny stav bytu vrátane príslušenstva.

   Presne stanoviť práva a povinnosti a to nielen nájomcu, ale aj prenajímateľa.

   Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2020-10-21T15:24:16+02:00

   Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

   Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2020-10-20T14:25:38+02:00

   Prihlás sa u nás na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v týždni sa v čase od 13:00 do 14:30 hod. máš možnosť sa zúčastniť konzultácie na témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

   Medzi základné povinnosti pri prenájme bytu môže patriť:

   • odovzdanie bytu v spôsobilom stave na jej užívanie,
   • stanovenie pravidiel pri postupe odstraňovania drobných opráv v byte, napr. opravy, ktoré súvisia s bežnou údržbou vyplývajúce z užívania bytu – hradí nájomca (môže sa stanoviť aj finančný strop vynaložených nákladov na takúto opravu či údržbu),
   • povinnosť odstrániť škody, ktoré spôsobil nájomca, na jeho náklady,
   • zákaz pre nájomcu vykonávať v byte stavebné úpravy bez písomného súhlasu prenajímateľa,
   • pokiaľ nechcete, aby sa v byte fajčilo – musí to byť stanovené v zmluve, rovnako to platí aj na chov domácich zvierat, preto je dobré do zmluvy zahrnúť aj niektoré ďalšie špecifické požiadavky.

   Je veľmi dôležité vymedzenie limitov pre čerpanie energií a stanoviť pravidlá platby v prípade nadspotreby. Rovnako si ustrážte maximálny počet spolubývajúcich.

   Nezabudnúť ani na podmienky ukončenia nájmu.

   Táto časť je dôležitá, ako pre nájomcu tak aj pre prenajímateľa.

   Stanovuje sa v nej ukončenie nájmu buď dohodou medzi zmluvnými stranami, výpoveďou prenajímateľa alebo uplynutím času, v prípade nájmu na dobu určitú, najčastejšie na 1 rok.

   V prípade doby neurčitej je výpovedná lehota v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a je 3 mesiace.

   Pozor na výpoveď zo strany prenajímateľa z dôvodu neplatenia nájomného.

   V takomto prípade ak nájomca preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi – môže sa výpovedná lehota predlžiť o ochrannú dobu 6 mesiacov, podľa § 710 Občianskeho zákonníka.

   V zmluve si stanovte dopredu aj pravidlá pre zvyšovanie nájomného, napr. vždy začiatkom nasledujúceho roka a len o infláciu alebo určité percento.

   Je dobré vedieť, že základným právnym predpisom, už ako sa v úvode spomínalo, je Občiansky zákonník, pričom od mája 2014 vstúpil do platnosti aj nový zákon číslo 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

   Znamená to, že prenajímateľ môže uzatvoriť zmluvu aj podľa tohto zákona. Ak sa v zmluve neuvedie, že bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, bude sa na ňu vzťahovať prednostne Občiansky zákonník.

   (Zdroj: archív)

   Autor: Lyda

   Zdieľajte na sociálnej sieti

   Zdieľajte

   Go to Top