Základom prenájmu je dobrá nájomná zmluva, byty
Základom prenájmu je dobrá nájomná zmluva, byty

Základom prenájmu je dobrá nájomná zmluva

Ustrážte si nájomnú zmluvu tak, aby ste sa vyhli budúcim problémom.

Nájomnú zmluvu upravuje predovšetkým Občiansky zákonník, presnejšie zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Každá takáto zmluva musí obsahovať zmluvné strany, predmet nájmu a nájomné, tzn. výšku nájomného.
Osobitne čiastku odplaty za užívanie bytu a čiastku za dodávku služieb súvisiace s užívaním bytu, ako energie, správa bytu, upratovanie spoločných priestorov a ďalšie.

Aby zmluva bola platná musí mať písomnú formu, vyznačené miesto a dátum a riadne podpísaná.

Nájomná zmluva:

Základom prenájmu je dobrá nájomná zmluva, ktorá slúži na ujasnenie si pravidiel prenájmu, aby v budúcnosti nevznikali nedorozumenia medzi prenajímateľom a nájomcom.

Častou chybu je, že sa nestanoví spôsob a termín platenia nájmu. Dochádza k tomu, že si nájomník stanovuje vlastné pravidlá a termíny na zaplatenie nájomného.

Je dobré sa dohodnúť aj na depozite, poslúži pri úhrade nedoplatkov alebo na odstránenie škôd spôsobených nájomcom.

Je dôležité a aj povinnosť presne stanoviť predmet zmluvy, v nej opísať kde sa prenajímaný byt či dom nachádza a vymedziť rozsah užívania.

Pokiaľ prenajímate byt, zmluva musí obsahovať aj inventár (zoznam vecí) a musí byť v nej opísaný reálny stav bytu vrátane príslušenstva.

Presne stanoviť práva a povinnosti a to nielen nájomcu, ale aj prenajímateľa.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Medzi základné povinnosti pri prenájme bytu môže patriť:
  • odovzdanie bytu v spôsobilom stave na jej užívanie,
  • stanovenie pravidiel pri postupe odstraňovania drobných opráv v byte, napr. opravy, ktoré súvisia s bežnou údržbou vyplývajúce z užívania bytu – hradí nájomca (môže sa stanoviť aj finančný strop vynaložených nákladov na takúto opravu či údržbu),
  • povinnosť odstrániť škody, ktoré spôsobil nájomca, na jeho náklady,
  • zákaz pre nájomcu vykonávať v byte stavebné úpravy bez písomného súhlasu prenajímateľa,
  • pokiaľ nechcete, aby sa v byte fajčilo – musí to byť stanovené v zmluve, rovnako to platí aj na chov domácich zvierat, preto je dobré do zmluvy zahrnúť aj niektoré ďalšie špecifické požiadavky.

Je veľmi dôležité vymedzenie limitov pre čerpanie energií a stanoviť pravidlá platby v prípade nadspotreby. Rovnako si ustrážte maximálny počet spolubývajúcich.

Nezabudnúť ani na podmienky ukončenia nájmu

Táto časť je dôležitá, ako pre nájomcu tak aj pre prenajímateľa.

Stanovuje sa v nej ukončenie nájmu buď dohodou medzi zmluvnými stranami, výpoveďou prenajímateľa alebo uplynutím času, v prípade nájmu na dobu určitú, najčastejšie na 1 rok.

V prípade doby neurčitej je výpovedná lehota v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a je 3 mesiace.

Pozor na výpoveď zo strany prenajímateľa z dôvodu neplatenia nájomného.

V takomto prípade ak nájomca preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi – môže sa výpovedná lehota predlžiť o ochrannú dobu 6 mesiacov, podľa § 710 Občianskeho zákonníka.

V zmluve si stanovte dopredu aj pravidlá pre zvyšovanie nájomného, napr. vždy začiatkom nasledujúceho roka a len o infláciu alebo určité percento.

Je dobré vedieť, že základným právnym predpisom, už ako sa v úvode spomínalo, je Občiansky zákonník, pričom od mája 2014 vstúpil do platnosti aj nový zákon číslo 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

Znamená to, že prenajímateľ môže uzatvoriť zmluvu aj podľa tohto zákona.

Ak sa v zmluve neuvedie, že bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, bude sa na ňu vzťahovať prednostne Občiansky zákonník.

(Zdroj: archív)

Autor: Lyda
Go to Top