Riziká prenájmu bytu
Riziká prenájmu bytu

Riziká prenájmu bytu

Prenájom bytu poskytuje vlastníkovi bytu finančný príjem, ale treba myslieť na možné riziká, ktoré z nájmu bytu vyplývajú a ktoré môžu v konečnom dôsledku finančný príjem prenajímateľa výrazne znížiť.

Z tohto dôvodu je dobré pri uzatvorení nájomnej zmluvy predvídať riziká prenájmu bytu a podľa toho upraviť nájomnú zmluvu.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva je upravená v § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a právna úprava obsahuje aj osobitné ustanovenia o nájme bytu.

Pri uzatváraní nájomnej zmluvy treba predovšetkým myslieť na to, že dávate cudzej osobe do užívania svoj majetok, preto treba zvážiť výber nájomcu.

Treba rátať so situáciou, že nájomca môže poškodiť majetok v byte alebo samotný byt, môže porušovať pravidlá občianskeho spolunažívania, môže platiť nájomné nepravidelne alebo prestať platiť úplne a podobne.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Najväčším rizikom pri nájme bytu je situácia, že nájomca prestane platiť nájomné. Nájomca je síce podľa zmluvy zaviazaný za nájom bytu platiť nájomné, ale v prípade jeho finančných problémov, môže vzniknúť problém s ukončením nájomnej zmluvy a s vyprataním bytu.

Nájom je totiž chránený a zákon podrobne upravuje, za akých okolností je možné ukončiť nájomnú zmluvu.

Z tohto dôvodu je vhodné upraviť si v nájomnej zmluve zaplatenie depozitu zo strany nájomcu, z ktorého by sa platilo nájomné v čase, kedy by nájomca nájomné neplatil, alebo z ktorého by sa hradila prípadná škoda na byte alebo jeho zariadení, ktorú by nájomca spôsobil.

Výška depozitu je na dohode prenajímateľa s nájomcom a nie je vylúčené ani jeho opätovné zaplatenie, prípadne navýšenie.

Zmluva na dobu určitú

Tiež je vhodné v nájomnej zmluve dohodnúť jej uzatvorenie na dobu určitú s možnosťou predlžovania nájomnej zmluvy, lebo v takomto prípade sa nájomná zmluva skončí uplynutím času a odpadajú problémy s výpoveďou nájmu bytu, jej doručovaním nájomcovi a spochybňovaním zo strany nájomcu.

V prípade, že by nájomca neplatil nájomné z dôvodu zlej finančnej situácie a dostal by sa do hmotnej núdze, v takom prípade sa výpovedná lehota predlžuje o 6 mesiacov, počas ktorých má nájomca právo byt naďalej užívať.

Pri výpovedi nájmu bytu treba mať na zreteli aj to, že v určitých prípadoch má nájomca právo na bytovú náhradu, ktorú je povinný zabezpečiť prenajímateľ, čo v prípade nájmu na dobu určitú nie je potrebné riešiť.

V prípade, že sa vyskytnú problémy s nájomcom, ako je nezaplatenie nájomného, nevhodné správanie voči susedom, poškodzovanie bytu, treba takéto situácie hneď riešiť, či už upozornením pred výpoveďou, dohodou o náhrade škody, dohodou o ukončení nájomnej zmluvy alebo priamo výpoveďou nájmu bytu.

(Zdroj: archív, JUDr. Vladimír Novák, advokát)

Autor: Lyda
Go to Top