Navštívte online portál stavebných prác a súvisiacich služieb – zadajdopyt.sk

Riziká prenájmu bytu
Riziká prenájmu bytu

Riziká prenájmu bytu

Prenájom bytu poskytuje vlastníkovi bytu finančný príjem, ale treba myslieť na možné riziká, ktoré z nájmu bytu vyplývajú a ktoré môžu v konečnom dôsledku finančný príjem prenajímateľa výrazne znížiť.

Z tohto dôvodu je dobré pri uzatvorení nájomnej zmluvy predvídať riziká prenájmu bytu a podľa toho upraviť nájomnú zmluvu.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva je upravená v § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a právna úprava obsahuje aj osobitné ustanovenia o nájme bytu.

Pri uzatváraní nájomnej zmluvy treba predovšetkým myslieť na to, že dávate cudzej osobe do užívania svoj majetok, preto treba zvážiť výber nájomcu.

Treba rátať so situáciou, že nájomca môže poškodiť majetok v byte alebo samotný byt, môže porušovať pravidlá občianskeho spolunažívania, môže platiť nájomné nepravidelne alebo prestať platiť úplne a podobne.

Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2020-10-21T15:24:16+02:00

Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-01-29T11:01:18+01:00

Prihlás sa u nás na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v týždni sa v čase od 13:00 do 14:30 hod. máš možnosť sa zúčastniť konzultácie na témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

Najväčším rizikom pri nájme bytu je situácia, že nájomca prestane platiť nájomné. Nájomca je síce podľa zmluvy zaviazaný za nájom bytu platiť nájomné, ale v prípade jeho finančných problémov, môže vzniknúť problém s ukončením nájomnej zmluvy a s vyprataním bytu.

Nájom je totiž chránený a zákon podrobne upravuje, za akých okolností je možné ukončiť nájomnú zmluvu.

Z tohto dôvodu je vhodné upraviť si v nájomnej zmluve zaplatenie depozitu zo strany nájomcu, z ktorého by sa platilo nájomné v čase, kedy by nájomca nájomné neplatil, alebo z ktorého by sa hradila prípadná škoda na byte alebo jeho zariadení, ktorú by nájomca spôsobil.

Výška depozitu je na dohode prenajímateľa s nájomcom a nie je vylúčené ani jeho opätovné zaplatenie, prípadne navýšenie.

Zmluva na dobu určitú

Tiež je vhodné v nájomnej zmluve dohodnúť jej uzatvorenie na dobu určitú s možnosťou predlžovania nájomnej zmluvy, lebo v takomto prípade sa nájomná zmluva skončí uplynutím času a odpadajú problémy s výpoveďou nájmu bytu, jej doručovaním nájomcovi a spochybňovaním zo strany nájomcu.

V prípade, že by nájomca neplatil nájomné z dôvodu zlej finančnej situácie a dostal by sa do hmotnej núdze, v takom prípade sa výpovedná lehota predlžuje o 6 mesiacov, počas ktorých má nájomca právo byt naďalej užívať.

Pri výpovedi nájmu bytu treba mať na zreteli aj to, že v určitých prípadoch má nájomca právo na bytovú náhradu, ktorú je povinný zabezpečiť prenajímateľ, čo v prípade nájmu na dobu určitú nie je potrebné riešiť.

V prípade, že sa vyskytnú problémy s nájomcom, ako je nezaplatenie nájomného, nevhodné správanie voči susedom, poškodzovanie bytu, treba takéto situácie hneď riešiť, či už upozornením pred výpoveďou, dohodou o náhrade škody, dohodou o ukončení nájomnej zmluvy alebo priamo výpoveďou nájmu bytu.

(Zdroj: archív, JUDr. Vladimír Novák, advokát)

Autor: Lyda

Pracujeme v tvojej lokalite

Práca na dome

Vyžiadaj spätné volanie

    Dopyt na stavené práce

    Stavba a služby
    Go to Top