Prevod nehnuteľnosti pri predaji v Bratislave
Prevod nehnuteľnosti pri predaji v Bratislave

Prevod nehnuteľnosti pri predaji

V tejto fázy sa našiel kupujúci, ktorý nielenže prejavil záujem o nehnuteľnosť, ale úspešne absolvoval s predávajúcim vyjednávanie o záverečnej cene ponúkanej nehnuteľnosti.

Po definitívnom rozhodnutí pre kúpu, môže nasledovať príprava prevodu nehnuteľnosti do vlastníctva.

Príprava prevodu obsahuje:

Zhromaždenie všetkých dokumentov
Doklady, ktoré sú potrebné na prípravu kúpnej zmluvy, ako napríklad aktuálny výpis listu vlastníctva, pôvodná nadobúdacia zmluva, poprípade osvedčenie o dedičstve.
Pri prevode bytu treba aj potvrdenie od správcu bytového domu o vyrovnaní nedoplatkov spojených s jeho užívaním. Osobné doklady, najlepšie dva doklady totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz a vodičský preukaz).
Dobré je preukázať aj posledné tri faktúry a ročné vyúčtovanie za energie (elektrika, voda, plyn). Pri financovaní hypotékou, je dobré mať certifikát od banky, že spĺňa kritéria na poskytnutie hypotekárneho úveru.
Doklady na vybavenie úveru

Zhromaždenie dokumentov potrebných na vybavenie hypotekárneho úveru – táto časť sa týka hlavne kupujúceho, ktorý danú nehnuteľnosť financuje prostredníctvom hypotéky.

Bude potrebné – Potvrdenie o výške príjmu, napr. formou trojmesačného výpisu z účtu alebo od zamestnávateľa v prípade ak zamestnanie trvá kratšie ako 1 rok a príjem sa poukazuje na účet v inej banke.

V prípade podnikateľov to bude daňové priznanie za posledný rok potvrdené daňovým úradom. Je dobré si zaobstarať výpis z bankového registra dopredu, najmä u spoludlžníka, aby ste neboli prekvapený pri zamietnutí úveru.

Samozrejme treba mať pripravený doklad totožnosti a doklady o kupovanej nehnuteľnosti, ako sú – výpis vlastníctva, – kópia katastrálnej mapy, – kúpna zmluva alebo jej návrh, – doklad o poistení, – znalecký posudok na nehnuteľnosť.

Po tom, ako sa zabezpečia vyššie uvedené dokumenty, je dobré si sadnúť a dohodnúť sa na postupe prevodu nehnuteľností prijateľné pre obidve zmluvné strany, ktoré sa zapracujú do návrhu kúpnej zmluvy s možnosťou pripomienkovať.

Takéto stretnutie – kupujúci, predajca, realitný maklér, právnik sa organizuje obvykle v realitnej kancelárii cez ktorú nehnuteľnosť kupujete.

Po pripomienkovaní návrhu kúpnej zmluvy je pripravená finálna kúpna zmluva k podpisu. Zároveň je pripravená aj zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, ak sa kúpa nehnuteľnosti financuje hypotékou.

Po prečítaní a porozumení obidvoch dokumentov a potom, ako kupujúcemu schváli banka hypotéku, sa podpisujú kúpne zmluvy, ako prvé, až potom podpisuje predávajúci v prospech kupujúceho záložné zmluvy pre čerpanie hypotekárneho úveru v banke.

Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

Realizuje sa v deň podpisu a to tak, že zmluvy s overenými podpismi sa zanesú na príslušný katastrálny odbor v poradí, ako prvé záložné zmluvy pre hypotekárny úver, ako druhé kúpne zmluvy spolu s návrhom na vklad nehnuteľností. Neodporúčame to robiť opačne.

Poplatok za kolok, je 66 EUR – lehota 30 dní od podania, za urýchlený vklad je 266 EUR – lehota do 15 dní od podania. Katastrálny odbor následne do uplynutia vyššie uvedenej lehoty vydáva rozhodnutie o povolení vkladu vlastníctva do katastra.

Prevod nehnuteľnosti pri predaji dovŕšil a týmto rozhodnutím sa kupujúci stáva právoplatným vlastníkom kupovanej nehnuteľnosti.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Úhrada kúpnej ceny

Podľa dohody kupujúceho a predávajúceho. V praxi sa najčastejšie stretávame s úhradou cez úschovu u tretej osoby.

Môže to byť úschova finančných prostriedkov v realitnej kancelárii – tú neodporúčame pre jej nižšiu bezpečnosť, napr. nevhodné zabezpečenie priestorov kancelárií, bankrot alebo insolventnosť firmy.

Ďalšiu z možností, je vinkulácia kúpnej ceny na účte kupujúceho, je to aj najbežnejšia forma úschovy a zabezpečenia ochrany odovzdania kúpnej ceny za nehnuteľnosť.

Peniaze sú zablokované na bankovom účte kupujúceho a vydané predávajúcemu budú až po predložení originálu rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

Úschova u notára patrí k ďalšej bežnej a bezpečnej forme odovzdania kúpnej ceny. Notár má svoj účet poistený.

Predávajúci a kupujúci u notára spisujú notársku zápisnicu, v ktorej sú uvedené presné podmienky, ako má notár postupovať pri vydávaní kúpnej ceny.

V dnešnej dobe najčastejším spôsobom úhrady, je platba za nehnuteľnosť hypotekárnym úverom. Je to zároveň aj najbezpečnejšie vyplatenie financií. Netreba zabúdať, že pôjde o administratívne a časovo náročnejšiu záležitosť.

Najrizikovejším spôsobom platby je odovzdanie peňazí v hotovosti alebo bezhotovostný prevod v banke na účet predávajúceho. Okrem toho, že ide o rizikový spôsob, je aj často protizákonný.

Naša legislatíva výrazne obmedzuje peňažné hotovostné operácie a to u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sa môžu takáto platby realizovať len do výšky 5000 EUR a pre fyzické osoby nepodnikateľov je to maximálne do výšky 15 000 EUR.

Povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra a vyplatením kúpnej ceny sa dostávame k poslednému, ale rovnako dôležitému kroku –

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

Ide o jej fyzické odovzdanie, kupujúci a predávajúci za prítomnosti zástupcu realitnej kancelárie skontrolujú a zapíšu do protokolu stavy meračov, sprístupnenie všetkých miestností a odovzdanie kľúčov…

Do protokolu sa môžu vyznačiť aj záverečné povinnosti, akou je nahlásenie zmien u dodávateľov energií a služieb, správcovi bytového domu a zmenu vlastníckeho práva príslušnému daňovému úradu.

(Zdroj: archív, Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top