prevod nehnuteľnosti do vlastníctva
prevod nehnuteľnosti do vlastníctva

Prevod nehnuteľnosti do vlastníctva

Skôr ako urobíte definitívne rozhodnutie pre kúpu konkrétnej nehnuteľnosti položte si ešte raz niekoľko základných otázok. Zodpovedá táto nehnuteľnosť požiadavkám, ktoré som si dopredu stanovil?

Vyhovuje mi lokalita a bezprostredné okolie, kde sa nehnuteľnosť nachádza?  Je celkový stav nehnuteľnosti postačujúca, alebo vyžaduje ďalšiu investíciu?  Mám dostatok finančných prostriedkov na jej kúpu? (hypotéka, vlastné zdroje).

Ak sú odpovede kladné, môžete kontaktovať svojho makléra a požiadať o stretnutie s predajcom za účelom prerokovania definitívnej ceny nehnuteľnosti.

Treba sa pripraviť na možnosť vyjednávať o cene. Tu je dobré vedieť v akej pozícii sa nachádzate vy a v akej predajca.

V prípade, že nehnuteľnosť o ktorú sa zaujímate, je dlhodobo v ponuke, môžete tlačiť na nižšiu cenu. Na druhej strane ak predávajúci sa neponáhľa lebo ho nič nenúti k rýchlemu predaju, nemusí súhlasiť s vaším návrhom.

Povedzme, že došlo k dohode o záverečnej cene kupovanej nehnuteľnosti. V takomto prípade nasleduje príprava prevodu nehnuteľnosti do vášho vlastníctva.

Prevod nehnuteľnosti do vlastníctva a jeho príprava:

Zhromaždenie všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné na prípravu kúpnej zmluvy, ako napríklad:

Aktuálny výpis listu vlastníctva; Pôvodná nadobúdacia zmluva; Osvedčenie o dedičstve; Pri prevode bytu treba aj potvrdenie od správcu bytového domu o vyrovnaní nedoplatkov spojených s jeho užívaním; Osobné doklady, najlepšie dva doklady totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz a vodičský preukaz), je dobré preukázať aj posledné tri faktúry a ročné vyúčtovanie za energie (elektrika, voda, plyn); Pri financovaní hypotékou, je dobré mať certifikát od banky, že spĺňate kritéria na poskytnutie hypotekárneho úveru.

Hypotekárny úver

Zhromaždenie dokumentov potrebných na vybavenie hypotekárneho úveru, ak sa kúpa nehnuteľnosti financuje prostredníctvom hypotéky.

Medzi tieto dokumenty patria:

Potvrdenie o výške príjmu, napr. formou trojmesačného výpisu z účtu alebo od zamestnávateľa v prípade ak zamestnanie trvá kratšie ako 1 rok a príjem sa poukazuje na účet v inej banke.

V prípade podnikateľov to bude daňové priznanie za posledný rok potvrdené daňovým úradom. Je dobré si zaobstarať výpis z bankového registra dopredu, najmä u spoludlžníka, aby ste neboli prekvapený pri zamietnutí úveru.

Samozrejme treba mať pripravený doklad o totožnosti a doklady o kupovanej nehnuteľnosti, ako sú výpis vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, kúpna zmluva alebo jej návrh, doklad o poistení, znalecký posudok na nehnuteľnosť.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Po tom, ako sa zabezpečia vyššie uvedené dokumenty, je dobré si sadnúť a dohodnúť sa na postupe prevodu nehnuteľností prijateľné pre obidve zmluvné strany, ktoré sa zapracujú do návrhu kúpnej zmluvy s možnosťou pripomienkovať.

Takéto stretnutie – kupujúci, predajca, realitný maklér, právnik sa organizuje obvykle v realitnej kancelárii cez ktorú nehnuteľnosť kupujete.

Príprava kúpnej zmluvy

Na to aby bol prevod nehnuteľnosti do vlastníctva uskutočniteľný bez problémov, treba dobrú kúpnu zmluvu. Správny postup je najprv si nechať pripraviť návrh kúpnej zmluvy, dobre ju pochopiť, pripomienky prekonzultovať a zapracovať.

Po pripomienkovaní návrhu kúpnej zmluvy je pripravená finálna kúpna zmluva k podpisu.

Zároveň je pripravená aj zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, ak sa kúpa nehnuteľnosti financuje hypotékou.

Po prečítaní a porozumení obidvoch dokumentov a potom, ako vám na 100 % schvália hypotéku, podpisujete s predávajúcim kúpne zmluvy, ako prvé, až potom podpíše predávajúci vo váš prospech záložné zmluvy pre čerpanie hypotekárneho úveru v banke.

Prevod nehnuteľnosti do vlastníctva domVklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Vklad do katastra realizujte v deň podpisu a to tak, že tieto zmluvy s overenými podpismi zanesiete na príslušný katastrálny odbor v poradí, ako prvé záložné zmluvy pre hypotekárny úver, ako druhé kúpne zmluvy spolu s návrhom na vklad nehnuteľností.

Neodporúčame to robiť opačne. Poplatok za kolok, je 66 EUR – lehota 30 dní od podania, za urýchlený vklad je 266 EUR – lehota do 15 dní od podania.

Katastrálny odbor následne do uplynutia vyššie uvedenej lehoty vydáva rozhodnutie o povolení vkladu vlastníctva do katastra. Týmto rozhodnutím sa kupujúci stáva právoplatným vlastníkom kupovanej nehnuteľnosti.

Úhrada Kúpnej ceny

Úhradu kúpnej ceny môžete realizovať viacerými spôsobmi. V praxi sa najčastejšie stretávame s úhradou cez úschovu u tretej osoby.

Môže to byť úschova finančných prostriedkov v realitnej kancelárii – tú neodporúčame pre jej nižšiu bezpečnosť, napr. nevhodné zabezpečenie priestorov kancelárií, bankrot alebo insolventnosť firmy.

Ďalšiu z možností, je vinkulácia kúpnej ceny na účte kupujúceho, je to aj najbežnejšia forma úschovy a zabezpečenia ochrany odovzdania kúpnej ceny za nehnuteľnosť.

Peniaze sú zablokované na bankovom účte kupujúceho a vydaná predávajúcemu bude až po predložení originálu rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

Úschova u notára patrí k ďalšej bežnej a bezpečnej forme odovzdania kúpnej ceny. Notár má svoj účet poistený.

Predávajúci a kupujúci u notára spisujú notársku zápisnicu, v ktorej sú uvedené presné podmienky, ako má notár postupovať pri vydávaní kúpnej ceny.

V dnešnej dobe najčastejším spôsobom úhrady, je platba za nehnuteľnosť hypotekárnym úverom. Je to zároveň aj najbezpečnejšie vyplatenie financií. Netreba zabúdať, že pôjde o administratívne a časovo náročnejšiu záležitosť.

Najrizikovejším spôsobom platby je odovzdanie peňazí v hotovosti alebo bezhotovostný prevod v banke na účet predávajúceho. Okrem toho, že ide o rizikový spôsob, je aj často protizákonný.

Naša legislatíva výrazne obmedzuje peňažné hotovostné operácie a to u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sa môžu takáto platby realizovať len do výšky 5000 EUR a pre fyzické osoby nepodnikateľov je to maximálne do výšky 15 000 EUR.

Povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra a vyplatením kúpnej ceny sa dostávame k poslednému, ale rovnako dôležitému kroku – finálne odovzdanie nehnuteľnosti.

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

Ide o jej fyzické odovzdanie, kupujúci a predávajúci za prítomnosti zástupcu realitnej kancelárie skontrolujú a zapíšu do protokolu stavy meračov, sprístupnenie všetkých miestností a odovzdanie kľúčov.

Do protokolu sa môžu vyznačiť aj záverečné povinnosti, akou je nahlásenie zmien u dodávateľov energií a služieb, správcovi bytového domu a zmenu vlastníckeho práva príslušnému daňovému úradu.

(Zdroj: Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top