Energetická certifikácia budov
Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budov

Najdôležitejšou úlohou energetického certifikátu je prístupnou a prehľadnou formou oznámiť a deklarovať záujemcovi o kúpu či prenájom nehnuteľnosti, že táto nehnuteľnosť má príslušné vlastnosti z hľadiska spotreby energie.

Kto má záujem o zabezpečenie čo najnižších nákladov na energiu počas dlhoročnej prevádzky nehnuteľnosti, uprednostní nehnuteľnosť s čo najnižšou energetickou triedou.

Na každom energetickom certifikáte musia byť okrem zaradenia nehnuteľnosti do príslušnej energetickej triedy uvedené aj rámcové návrhy energeticky úsporných opatrení, ktoré sa v budove dajú uskutočniť.

Opatrenia majú byť rozdelené na opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (najmä na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a zvýšenie účinnosti technického a energetického vybavenia budovy) a na organizačné opatrenia v správe budovy (najmä na zlepšenie prevádzky, údržby budovy a jej technických a energetických zariadení).

Energetická certifikácia budov predstavuje dôležitý nástroj na skvalitnenie a dosiahnutie väčšej transparentnosti trhu s nehnuteľnosťami.

Budovy s nižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, deklarovanými energetickým certifikátom, sú hodnotnejšie a je o nie väčší záujem, čím dosiahnu aj vyššiu cenu pri predaji.

Vedeli ste, že energetická trieda vášho bytového domu má vplyv na cenu vašej nehnuteľnosti?

Povinnosť certifikácie

Legislatívne povinnosti energetickej certifikácie sa vzťahujú na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu.

Pojem významná obnova budovy definuje stavebné úpravy existujúcej budovy alebo jej samostatne užívanej časti, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy alebo energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na energetickú hospodárnosť budovy.

Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Energetická certifikácia je povinná pri predaji alebo pri prenájme budovy a pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, inak je dobrovoľná.

Vykonanie energetickej certifikácie budov sa osvedčuje energetickým certifikátom, ktorý platí najviac 10 rokov.

Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Energetický certifikát pre domy

Energetická certifikácia budov sa okrem bytových domov vzťahuje aj na rodinné domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, nemocníc, hotelov a reštaurácií, ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie celej budovy vykonať aj energetickú certifikáciu jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy.

Energetickú certifikáciu bytu možno vykonať aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove, ktorého energetická certifikácia už bola vykonaná.

Energetické triedy

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje v rámci svojej kategórie podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G.

Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie, a tým aj najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú energetické certifikáty triedy A až B, najmenej hospodárne budovy sú zaradené do energetickej triedy G.

Každá energetická trieda sa vyjadruje číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove (napr. vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia, osvetlenie), ktoré sú vyjadrené čiastkovými energetickými triedami.

Horná hranica energetickej triedy B je minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu.

Povinnosti vlastníka alebo správcu budovy

S certifikáciou budov sa spájajú konkrétne povinnosti pre vlastníkov, resp. správcov budov. Energetická certifikácia budov sa zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Musí uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi, resp. pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi.

Okrem toho je vlastník existujúcej budovy povinný vykonať nasledujúce technické opatrenia:

– zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom,
– zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia,
– umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

(Zdroj: www.byfos.sk)

Autor: Lyda
Go to Top