Autorizácia zmlúv o prevode advokátom
Autorizácia zmlúv o prevode advokátom

Autorizácia zmluvy advokátom

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

To znamená, že na advokáta ako osobu s právnickým vzdelaním je prenesená zodpovednosť za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy alebo ich zástupcov.

Posúdenie platnosti samotnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti (alebo jej vypracovanie) a nakoniec posúdenie, či vám ako kupujúcemu alebo predávajúcemu nehrozí uzatvorením zmluvy nejaká škoda.

Ako osoba bez právnického vzdelania nemáte možnosť posúdiť uvedené otázky a môžete sa ľahko stať obeťou podvodníka, preto možno len uvítať zavedenie inštitútu autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľnosti advokátom.

Záruka advokáta

Advokát zabezpečí, že zmluva ktorú budete uzatvárať či už ako predávajúci alebo kupujúci, bude uzatvorená s dôveryhodnými osobami, bude platná a nevznikne vám z nej žiadna škoda.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Toto posúdenie zmluvy advokátom je následne zohľadnené aj pri rozhodovaní o vklade vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti, keď príslušný okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Príslušný okresný úrad neskúma, či zmluva obsahuje podstatné náležitosti, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou.

Neskúma či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom.

Doložka o autorizácii

Ak advokát autorizuje zmluvu o prevode nehnuteľností, pripojí k takejto zmluve tzv. doložku o autorizácii.

Ak advokát autorizuje odplatnú zmluvu o prevode nehnuteľnosti, teda kúpnu zmluvu (nie darovaciu), je povinný upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve – vysvetliť im, akým spôsobom by mala byť podľa zmluvy zaplatená kúpna cena.

V prípade, že zmluvu o prevode nehnuteľností autorizuje advokát, nevyžaduje sa overenie podpisov notárom. Ide o podpis prevodcu na zmluve o prevode nehnuteľnosti, ktorý musí byť inak overený.

V prípade autorizácie zmluvy je overenie podpisu (zistenie totožnosti účastníka) zahrnuté už v samotnej autorizácii zmluvy advokátom.

Autorizácia zmluvy advokátom nie je bezplatná a musíte rátať s tým, že advokátovi za uvedenú činnosť zaplatíte odmenu. Závisí aj od konkrétneho advokáta, ktorého o autorizáciu zmluvy požiadate, lebo odmena sa určuje podľa dohody s klientom, a teda môže sa líšiť u jednotlivých advokátov.

V prípade, že ste si dali zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovať advokátom, advokát nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vám vznikne z tejto zmluvy, napr. ak sa stanete obeťou podvodu.

Aj keď je v prípade autorizácie zmluvy advokátom riziko, že budete podvedený nízke, nemožno takúto možnosť úplne vylúčiť.

V takom prípade sa obráťte na advokáta, ktorý vám zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizoval a požiadajte ho o náhradu škody, ktorá vám vznikla.

V prípade, že advokát zanedbal svoje povinnosti pri autorizácii zmluvy, je povinný vám vzniknutú škodu nahradiť.

(Zdroj: archív, JUDr. Vladimír Novák, advokát)

Autor: Lyda
Go to Top